Senast uppdaterad: 2016-12-05

1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för kunder som använder tjänsten FirstVet, www.firstvet.com eller appen FirstVet, (nedan benämnt "Webbplatsen"), som tillhandahålls av Onlinevet 247 AB, org.nr 559047-9894 ("Onlinevet"). Genom att registrera ett konto för att använda tjänsterna på Webbplatsen ingår du som kund ett bindande avtal med Onlinevet.

Webbplatsen är en internetbaserad e-veterinärtjänst som tillhandahåller tjänster via Webbplatsen för kunder som registrerar sig som kontoinnehavare. Genom Webbplatsen kan du boka tid hos en legitimerad veterinär eller etolog (tillsammans ”Veterinär”) för att erhålla en vårdkontakt i form av ett videomöte, samt inhämta information kring olika beteenden, djursjukdomar och dess symptom. Du kan även innan dess att videomötet startar publicera en skriftlig beskrivning av djurets symptom eller skicka en videolänk under ditt individuella konto. När videomötet startar får du möjlighet att beskriva djurets sjukdomstillstånd och/eller beteende för Veterinären som därefter kan föreslå behandlingsåtgärder.

Onlinevet är ingen vårdgivare, utan förmedlar endast de råd och den vård som ges av Veterinären till dig. Onlinevet bär inte något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster som utförs inom ramen för ett möte.

I samband med att du registrerar ett konto ska du acceptera dessa användarvillkor enligt gällande anvisningar på Webbplatsen. När du har registrerat ett konto på Webbplatsen har du alltså accepterat att följa dessa användarvillkor.

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registreringen av ditt konto är korrekta och du ansvarar för att uppgifterna vid var tid är uppdaterade och aktuella. Du ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken du önskar att Onlinevet från tid till annan ska kunna kontakta dig.

Dessa användarvillkor, samt eventuella andra instruktioner och information kring tjänsten finns tillgängliga på Webbplatsen.

2. Villkorsändring

Från tid till annan kan Onlinevet, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av funktionen av Webbplatsen. Det kan exempelvis avse layout, innehåll eller funktionalitet och kan innebära att dessa användarvillkor påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Webbplatsen och/eller e-post. Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på Webbplatsen. För det fall Onlinevets förändring av Webbplatsen eller användarvillkoren är till väsentlig nackdel för dig har du rätt att begära att Onlinevet avregistrerar ditt konto, varvid du har rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat videomöte som ännu inte nyttjats.

3. Allmänt om konto och Webbplatsen

För att använda tjänsterna via Webbplatsen ska du vara 18 år eller äldre.

Genom att registrera ett konto på Webbplatsen, bekräftar och accepterar du att dina kontaktuppgifter kan användas av Onlinevet för att kontakta dig via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Du har rätt att avregistrera dig specifikt för denna kommunikation varvid Onlinevet utan dröjsmål ska avregistrera ditt konto.

Endast du får använda ditt konto och du får inte överlåta eller upplåta ditt konto till någon annan. Du ansvarar för varje handling som företas vid användning av ditt konto. Onlinevet ansvarar inte för utomståendes missbruk av ditt konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor som anges på Webbplatsen samt vid var tid gällande rätt. Om du publicerar information på Webbplatsen ansvarar du ensam för innehållet däri.

Webbplatsen och dess tjänster utgör ett komplement till den traditionella veterinärvården. Den rådgivning som Veterinären ger via Webbplatsen ska inte användas i stället för en veterinärs eller etologs bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom.

4. Tillgänglighet

Onlinevet kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Webbplatsen är möjlig att använda. Onlinevets målsättning att du ska kunna besöka ditt konto och boka in möte med Veterinär under hela dygnet. Webbplatsen kan dock på grund av tekniska komplikationer eller på grund av planerat och på Webbplatsen aviserat underhåll vid tillfällen inte vara tillgänglig.

5. Ansvar och begränsningar

Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls via den, tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig utan några utfästelser eller garantier av något slag. Onlinevet ansvarar endast för driften av Webbplatsen infattande tillhandahållande av videomöten mellan dig och Veterinär samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls på Webbplatsen av Onlinevet. Onlinevet ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Veterinären ger dig i videomöte eller i skrift via Webbplatsen. Onlinevet ansvarar inte för felbehandling i ett enskilt ärende, ansvaret för behandling föreligger mellan Veterinär och dig. Onlinevet ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Webbplatsen.

Onlinevets ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande 10 000 kronor. Onlinevet svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

Onlinevet är ej ett apotek och förmedlar som bolag självt inga läkemedel, varken receptfria eller receptbelagda. Försörjningen av apoteksrelaterade varor och läkemedel ombesörjs av Onlinevets samarbetspartner.

Om du har problem med eller är missnöjd med Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där kan du vända dig till support@firstvet.com och/eller välja att sluta använda Webbplatsen. Om du anser att Veterinären har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

6. Immateriella rättigheter m.m.

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Onlinevets varumärke, firma, och Webbplatsen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Onlinevet på Webbplatsen, såsom men inte begränsat till dessa användarvillkor, tillhör Onlinevet (eller i förekommande fall Onlinevets licensgivare) med ensamrätt. Onlinevet förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Onlinevets material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller Onlinevets instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av Onlinevets immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt. Onlinevet förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Onlinevets immateriella rättigheter.

Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. Onlinevet och Veterinären har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Det innebär bland annat att Onlinevet och/eller Veterinären har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till annan vårdgivare vid exempelvis remiss. Onlinevet använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla tjänster till dig. Onlinevet förbehåller sig rätten att spela in videomöten i kvalitets- och utbildningssyfte.

7. Otillåten användning och information

Onlinevet kan komma att vidta åtgärder mot otillåten användning av konton och Webbplatsen, bl.a. genom att när som helst utan förvarning och ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av ditt konto, ta bort information från Webbplatsen eller vidta andra åtgärder för att skydda Webbplatsens renommé och tillförlitlighet.

Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Webbplatsen på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Onlinevet skadeslöst från all skada som Onlinevet orsakas härav.

8. Avbeställning av videomöte

Fram till och med 60 minuter innan dess att ett inbokat videomöte ska äga rum kan du kostnadsfritt avbeställa videomötet. Du har då rätt till återbetalning av redan betalat belopp för videomötet. På grund av tekniska lösningar kan det ta upp till 14 dagar innan du har fått dina pengar återbetalda.

Du har inte rätt till återbetalning av redan betalat belopp för drop-in videomötestider som avbeställs eller inbokat videomöte som avbeställs senare än 60 minuter innan dess att videomötet ska äga rum.

9. Avregistrering och avstängning

Användarvillkoren gäller så länge du har ett konto registrerat hos Onlinevet. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto. Avslutar du ditt konto ska Onlinevet skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som Onlinevet enligt lag har en skyldighet att spara. Om du bryter mot dessa användarvillkor eller andra policys har Onlinevet rätt att omedelbart stänga av ditt konto. Information angående dig som lagrats ska även skyndsamt tas bort. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från Onlinevet om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

10. Priser och betalning

Priser och avgifter för videomöte med Veterinär via Webbplatsen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår på Webbplatsen.

Betalning för videomöte via Webbplatsen sker i förtid innan mötet påbörjas. Du kan inte påbörja videomöte med Veterinären innan dess att betalning erlagts.

11. Behandling av personuppgifter

Du samtycker till att Onlinevet behandlar personuppgifter, som lämnas av dig i samband med att du registrerar ett konto, på det sätt som framgår nedan. Sådana personuppgifter är t.ex. uppgifter avseende namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress och IP-adress samt personuppgifter som lämnas i samband med möten mellan dig och Veterinären. Sådana personuppgifter behandlas i syfte att Onlinevet ska kunna tillhandahålla dig de tjänster via Webbplatsen som du valt att utnyttja vid skapande av konto. Personuppgifterna kan också komma att användas av Onlinevet som underlag för administration av dina åtaganden, analyser i verksamheten, utveckling av produkter och direktmarknadsföring via olika medier, så som e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Veterinären eller ditt angivna försäkringsbolag.

Onlinevet är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som du tillhandahåller på ditt konto, och du kan när som helst vända sig till Onlinevet för att få information om vilka personuppgifter som behandlas, för att rätta eventuella felaktiga uppgifter, skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål samt för att instruera Onlinevet att sluta att behandla personuppgifterna i framtiden.

Onlinevet är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som tillhandahålls från Veterinär och dennes konto samt information från videomöten och Onlinevet åtar sig att behandla berörda personers personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och Veterinärs instruktioner samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

12. Tvist

Vid tvist mellan parterna ska svensk rätt äga tillämpning och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. Kontakta oss

Vill du få kontakt med Onlinevet kan du skicka ett mail till vår kundtjänst på support@firstvet.com eller ringa på telefonnummer +46 10 206 70 66 (kl. 09.00 – 17.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar). Kontaktuppgifter går också att finna på Webbplatsen.